KOG Kids X-MAS Praising
12-20-2015
KOG Church
하나님나라 침례교회
www.koglove.com