KOG Youth Worship 02-16-2018
(Prayer with Praising)
KOG침례교회
KOG Church
koglove.com