‘KOG-Christmas Skits & Songs’ 
12-23-2018 
KOG Church
KOG 침례교회
koglove.com