‘ENDURING LOVE’ (ZEPHANIAH 1-3)
말씀: Pastor Yoonhee Lee

(EM Pastor, KOG Church)
06-23-2019 주일설교
KOG Church
KOG 침례교회
koglove.com